Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Anunţ Lansare Măsura GALMSC 2/3A

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A „Înființarea punctelor de colectare și a unităților de procesare în vederea creșterii valorii adăugate a produselor agricole primare”:

  • Data lansării apelului de selecţie: 31.07.2017
  • Numarul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 GALMSC 2/3A 1/31.07.2017 - 29.09.2017
  • Data limită de depunere a proiectelor: 29.09.2017 ora 12:00.
  • Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: GAL Microregiunea Someș-Codru din comuna Valea Vinului, Sat Valea Vinului, nr.62 , jud. Satu Mare, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.
  • Fondul total disponibil pentru acest apel de selecţie este de 192.000 Euro.
  • Valoarea maximă a sprijinului acordat pentru un proiect, în cadrul aceastei sesiuni, va fi de 192.000 euro.
  • Intensitatea sprijinului. Sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii GALMSC 2/3A va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative şi 40% pentru alte întreprinderi.
  • Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele și grupurile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A.